• 972-4-6230612
  • Hadekalim 123 Pardes Hanna - Karkur
  • translation

    Edit Translation
Your search results

Boroughs and pergolas

Posted by admin on March 13, 2018
| 0

לרפורמת הפרגולות מספר נושאים עיקריים: הענקת סמכויות נרחבות יותר לוועדות המקומיות ברשויות שהוסמכו לכך,

שינוי ההגדרות לגבי הצורך בהיתר בנייה לשימושים שונים, הקמת מכוני רישוי ובקרה

ופרק המתייחס לדיור בהישג יד.

כך, למשל, יבוטל (החל מאוגוסט 2014) הצורך בקבלת היתר בנייה להקמת מחסן, Pergola, סגירות חורף, גגונים וכד’ על פי פרמטרים שיקבעו.

ייקבע הליך רישוי מקוצר להקמת ממ”ד ותוספות שונות אחרות בהיקף קטן שיקבע כי אם לא יקבל מגיש הבקשה אישור תוך 45 יום, ההיתר יאושר.

עוד שינוי משמעותי יאפשר לוועדות המקומיות להוסיף אחוזי בנייה לתוכניות,

ואף בשלב מאוחר יותר אף לטפל בתוכניות מורכבות כמו “פינוי ובינוי ” לרשויות שיוסמכו לכך במיוחד. המטרה של העברת הסמכויות לוועדות המקומיות היא להעניק לועדות המחוזיות, שאינן עומדות היום בהיקף העבודה, יותר זמן לטפל בתוכניות אחרות.

שר הפנים, גדעון סער, אמר היום כי “הרפורמה בתכנון ובנייה משחררת את האזרח מהצורך לקבל אישור מהרשויות לפעולות בניה פשוטות, הכל בהתאם לתקנות שאקבע. בנוסף, מונעת הרפורמה מהרשויות את האפשרות שלא להשיב לפניית האזרח, וקובעת כי ביחס לפעולות בניה מסוימות, ככל שלא התקבלה תשובת הרשויות לבקשה להיתר שהגיש האזרח הופכת הבקשה להיתר להיתר בפועל.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ten + one =

  • translation

    Edit Translation
Skip to content